Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Donaties Moedermelkbank Nederland.

U doneert aan onderstaande ontvangende partij: Stichting Moedermelkbank Nederland, statutair gevestigd te Epe, kantoorhoudende te Epe aan de Midachten 37, postcode 8162 CK, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 90472608, hierna verder te noemen: stichting Moedermelkbank Nederland . Telefoon: 06 53650837.

Email: info@moedermelkbanknederland.nl

 

Artikel 1. Definities (alfabetisch)

1.1.Donatie: Een door de gevende partij aan Moedermelkbank Nederland geschonken geldbedrag, of goederen in natura.

1.2. Donatieformulier: Middel om online een donatie te doen aan Moedermelkbank Nederland.

1.3. Gevende partij: De natuurlijke- of rechtspersoon die middels iDEAL, of middels een elektronische machtiging, via de website van Moedermelkbank Nederland, een donatie doet aan Moedermelkbank Nederland, of zich aanmeldt als regelmatige sponsor/donateur.

1.4. Statuten: Moedermelkbank Nederland heeft tot doel, het verbeteren van de zorg en voeding van pasgeborenen in Nederland. In het bijzonder door het stimuleren en ter beschikking stellen van ( gepasteuriseerde) Moedermelk.

1.5. Online doneren: Het geven van geld middels een elektronisch betaalsysteem of via een elektronische machtiging via de website van Moedermelkbank Nederland aan Moedermelkbank Nederland.

1.6. Ontvangende partij: De rechtspersoon Moedermelkbank Nederland die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.

1.7. Overeenkomst: De overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.

1.8. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ontvangende partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Moedermelkbank Nederland.

2.2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze algemene voorwaarden.

2.3. Moedermelkbank Nederland behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, Moedermelkbank Nederland.  

3.1. Online donaties komen volledig ten goede aan Moedermelkbank Nederland.

3.2. Moedermelkbank Nederland is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties, rekening houdend met de eventuele wensen van de donateur met betrekking tot specifieke projecten.

3.3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op Moedermelkbank Nederland nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van Moedermelkbank Nederland is bijgeschreven.

3.4. Aansprakelijkheid: Moedermelkbank Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart Moedermelkbank Nederland voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan Moedermelkbank Nederland.

Artikel 4. Rechten gevende partij

4.1. De gevende partij heeft het recht informatie te verkrijgen over de voortgang van de projecten van Moedermelkbank Nederland.

Artikel 5. Plichten Moedermelkbank Nederland

5.1. Moedermelkbank Nederland verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.

5.2. Moedermelkbank Nederland neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige web- omgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Moedermelkbank Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.

5.3. Alle personen die namens Moedermelkbank Nederland bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 6. Plichten gevende partij

6.1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;

6.2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie of een online aanmelding als vaste sponsor/donateur alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd;

6.3. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.

6.4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

7.1. Moedermelkbank Nederland verwerkt de door de gevende partij aan Moedermelkbank Nederland verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld.

7.2. Deze persoonsgegevens worden door Moedermelkbank Nederland verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het informeren over de voortgang van de projecten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

7.3. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Moedermelkbank Nederland geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens.

Artikel 8. Slotbepalingen

8.1. De disclaimer en het privacy statement die Moedermelkbank Nederland hanteert zijn onverkort van toepassing.

8.2. Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing

Wij hebben uw hulp nodig!
In Nederland is er op dit moment één moedermelkbank. Het nut van meerdere banken? Zodat we meerdere kwetsbare en zieke kinderen in ons land kunnen helpen en moeders kunnen ondersteunen die een slechte start met borstvoeding hebben. In de praktijk is gebleken dat er een groot aantal moeders graag melk wil doneren voor een goed doel om de kleintjes een goede start te geven.

Waarom moedermelk doneren?
Moedermelk bevat voedingsstoffen en antistoffen die van wezenlijk belang zijn voor de ontwikkeling van een baby, met name prematuur geboren baby’s. Als deze baby’s niet met hun moedermelk gevoed kunnen worden, is gepasteuriseerde donormelk van een melkbank het beste alternatief

Wij hebben een doel
En dat is dat er meerdere baby’s gebruik kunnen maken van gepasteuriseerde melk. Allereerst moeten we een moedermelkbank kunnen financieren en daarbij vragen we van iedereen hulp door middel van – in eerste instantie – een donatie. Daarom is iedere donatie meer dan welkom. Ga naar doneren.


© 2024 Moedermelkbank Nederland | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Beleidsplan | Grafisch ontwerp Door Doreen | Technische realisatie Sieronline B.V.